Druga nedjelja došašća

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 1,1-8)

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku:

Evo šaljem glasnika svoga
pred licem tvojim
da ti pripravi put.

Glas viče u pustinji:
Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!

Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe.

Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom.

I propovijedao je:

»Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstih vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Riječ Gospodnja.
hilp.hr