„Križ je spas, u križu je pomoć”

Križni put u Kisegu

Pobožnost križnoga puta nas spominja na ona mjesta u Jeruzalemu, ka je naš Spasitelj pregazio idući na Golgotu. Jur Blažena Divica Marija je gustokrat pohadjala mjesta muke i smrti božanskoga sina svojega ter je tako ona prva obavljala pobožnost križnoga puta.Ali kad svim kršćanom nij moguće otputovati u Svetu zemlju, Mati Crikva je dopustila da u svakoj hiži božjoj postavi se 14 štacijov, ke nam pred oči postavljaju križni put.

 1. štacija: Jezuš je na smrt osudjen
 2. štacija: Jezuš zame križ na svoja ramena
 3. štacija: Jezuš po prvi put spade pod križom
 4. štacija: Jezuš se strefi sa svojom Majkom
 5. štacija: Šimon pomaže Jezušu nositi križ
 6. štacija: Veronika svoj rupčić nudi Jezušu da si utare pot
 7. štacija: Jezuš po drugi put spade pod križom
 8. štacija: Jezuš umiriva plačuće žene
 9. štacija: Jezuš po treti put spade pod križom
 10. štacija: Opravu zamu od Jezuša
 11. štacija: Jezuša pribijaju na križ
 12. štacija: Jezuš umre na križu
 13. štacija: Jezuša doli znamu iz križa i povalu ga u naručje njegove Majke
 14. štacija: Jezuševo sveto tijelo polažu u grob

Poklekni ili stani pred svaku štaciju i razmišljavaj o muki Jezuševoj, s kom je spasio nas ljude, piše se u molitveniku.

U Kisegu od 2015. ljeta Zbirka skralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organizira ov vjerski susret na brigu Kalvarije. Na 393 m visokoj površini na spomen negdašnje strašne kuge (ka je harala od 1709.-1711. ljeta) nador Miklós Pálfy sa skupštinom Kisega i sa bogatimi kiseškimi gradjani dao je sazidati crikvu Kalvariju.U provincijalnom baroknom stilu napravljeno djelo je skoro jedinstvena vridnost ove dobe u Madjarskoj. 1763. ljeta na brežuljkastom šetališću su postavljene kamenske štacije križnoga puta, djela Ludwiga Shönea. U ovoj čudesnoj prirodnoj okolini željimo nanovič upeljat med vjerske običaje Križni put u Kisegu,za sve Hrvate ovoga kraja, ča su nekad naši praoci isto ovdje vršili – rekla je dr. Bernadetta Zadrovich, organizatorica susreta. Od Koljnofa do Frakanave(A) su se na put krenuli  neki  autobusom, neki  na  privatnimi automobili, kako i mjesni  vjerniki  iz Kisega i bližnje okolice da se najdu kod prve štacije 26. marca otpodne u tri ur. Od štacije do štacije, već od sto vjernikov je vodio  velečasni dr Ante Kolić farnik u mirovini. U jako lipom protulićnom vrimenu jačke i molitve pokore su pratile sudionike. Pri svakoj štaciji nažgana je svića želje, prošnje i zahvalnosti sadašnjih „križonositeljev”. Tako se je molilo za betežnike, za majke, za dicu, za poginule ljude u boju i revolucija, za prvopričesnike, za bermanike, za vojnike i policiste, za biškupe, farnike, vjeroučitelje i za papu Franju, za krize i nerazumivanje, za sve kršćane ki moraju živiti gladni i moraju ostaviti svoju zemlju. Sviće ke je darovao farnik Kolić, nažgali i položili su pred kamenske štacije vjerniki iz raznih kraj Gradišća.Na vrhu briga pred crikvom Kalvarije skupnom molitvom je završeno ovo  vjersko – duševno pripravljenje na najveći kršćanski svetak na Vazam.

Marija Fülöp Huljev