Slovenci na cjelodnevnom putovanju u Prisiki i okolici

Piše Bernadetta Zadrovich

Subotu 10.10.2015. Društvo slovenskog društva Augustina Pavela i Slovenska nacionalna samouprava u Sambotelu su posjetili Zbirku sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj i hodočasnu kapelicu „Peruška Marija.” Položili su vijenac na grobu prisičkog farnika Jože Ficzka u prisičkom groblju, otca gradišćanskohrvatske riječi i na grobu rodom Hrvata iz Prisike,Vincija Koosza, bivšega farnika/svećenika kod Slovenaca u Felsőszölnoku. Hrvat je služio slovenski puk, a rodom Slovenac je služio kao svećenik Hrvate i vodio brigu o sačuvanju i korištenju hrvatskoga jezika pri liturgiji i izvan crkve sa svojimi napisani knjigami za „zanemareni narod”, za hrvatski rod. Izvrsni su to primjeri koji mogu poslužiti kao primjer i danas. Fotografiju načinila Marija Kozar Mukič.